เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Traffy Fondue
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอบรมอาชีพ ฟรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview56

camera_alt ภาพกิจกรรม
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [12 กุมภาพันธ์ 2567]
การประชุมสภาเทศบาลฝายกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [2 กุมภาพันธ์ 2567]
มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็ก ศพด.ทั้ง 3 แห่ง [1 กุมภาพันธ์ 2567]
จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย [1 กุมภาพันธ์ 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื้องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
info งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
One Stop Service : OSS

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทร : 090-3265129
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทร : 090-3265129
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-5793458
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-5793458

สถิติ sitemap
วันนี้ 136
เดือนนี้115,434
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)137,153
ทั้งหมด 159,772


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
กยผ.
04/03/2567
04/03/2567
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม)
[แบบรายงานฯ]
สน.คท.
04/03/2567
04/03/2567
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
04/03/2567
04/03/2567
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. ....
สน.คท.
04/03/2567
04/03/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสธ.
04/03/2567
04/03/2567
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ