เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
account_box กองคลัง
นางสุพรรณี ดีปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-4958539
นางสาวชยานันท์ หอมจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวดาราวรรณ์ วงศ์หงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง
โทร : 088-2604585
นางรุ่งทิพย์ เด่นแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวธรินี สติราษฎร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติกุล เมืองแก่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวศศิโสม นันทะเสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
นายรัชวิทย์ ยะนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวคณิศร ศรีคำมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายประกิด ฟูเชื้อ
คนงานทั่วไป