messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนา
"ฝายกวางเป็นเมืองพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
พันธกิจการพัฒนา
“ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ดิน น้ำ ป่า อุดมสมบูรณ์ ขยะ น้ำเสียลดลง” 2. ด้านเศรษฐกิจ “มีงานทำ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี เทคโนโลยีเพียงพอ” 4. ด้านสังคม “สร้างสังคมอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง” 5. ด้านการเมืองการบริการ “โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสทธิผล ตรวจสอบได้”