messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder ดาวโหลดแบบฟอร์ม
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview69
แบบฟร์อมร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview52
หนังสือขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview61
แบบ พ.1 คำขออนุญาตตั้งหอพัก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview85

folder ข้อมูลองค์กร
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
สถิติผู้มารับบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview37
ข้อมูลครัวเรือน/ประชากร ม.ค.- ส.ค.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มกราคม - ธันวาคม 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กรกฎาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36

folder แผ่นพับประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
แผ่นพับวินัยพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลฝายกวาง แผ่นพับ ไทยรู้ สู้โควิด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview67
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview47
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ไทยรู้ สู้โควิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview40
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview25

picture_as_pdf พรบ./ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview42
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นเทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview55
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวน ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมัครรับเลือกเป็น สว.
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview49
ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
find_in_page O14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview10
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.21-006 สายบ้านใหม่นาสา หมู่ที่ 13 บ้านใหม่นาสา ตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview2
O14 รายงานการจักซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview7
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview6
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview5
O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(ศพด.)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview7