เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
account_box กองการศึกษา
นางศิราณี อินต๊ะปัญญา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 097-9184495
นายคนึง บัวเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
โทรศัพท์ : 061-5459897
นางอารีรัตน์ สุกุลทา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุภาวิดา ใจปัญธิ
ครู
นางศรัณย์พร ทำดี
ครู
นางจิรภา เจริญพร
ครู
นางสุพรรณ กลิ่นหอม
ครู
นางนภสร ดำแดงดี
ครู
นางอำพร ไกลถิ่น
ครู
นางสาววชิรภรณ์ โพคะรัตน์ศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยุวดี บัวหลวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกชกร โครงกาบ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริพร หายโศก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพลอยไพริน กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางมัลลิกา มณีทรายคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกานดา วงศ์ราษฎร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางศรีพร ใจเสาร์ดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์ฟอง จันทิมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกรรณิกา สมวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดา ธิต๊ะยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก