เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-5793458
นางธัญญานุช ศรีสมบัติ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 084-3635771
นางธนัญญา จิตวงศนันท์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-2655693
นางสุพรรณี ดีปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-4958539
นายเดชา กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-3664895
นางศิราณี อินต๊ะปัญญา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 097-9184495
นายธาตรี วงศ์ราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 091-4865642
น.ส.ปาวิณี บัวเงิน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 086-4229428