เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทรศัพท์ : 082-5344759
นายพิเนก บุญมา
รองนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทรศัพท์ : 089-7131041
นางสาวศรีไพร ลาดมูล
รองนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทรศัพท์ : 089-2233516
นายจักรกฤษณ์ ประกาสิทธิ์
เลขานายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทรศัพท์ : 087-2125179
นายสมบูรณ์ ไกลถิ่น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทรศัพท์ : 093-3061754
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายถม โคลงกาพย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง
นายบุญวาด ไกลถิ่น
รองประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง
นางอำพร ศรีสุทธะ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง
นายสมัย จันทร์ฟู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเชิดพงษ์ บัญชา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจรัญ นาต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางจันทร์ดา กรรณิกา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมคิด ไกลถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมจักร ไกลถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสมภา ไกลถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสร้อย ไกลถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางอุมารินทร์ นาคาซาว่า
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 063-5793458
นางธัญญานุช ศรีสมบัติ
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 084-3635771
นางธนัญญา จิตวงศนันท์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 089-2655693
นางสุพรรณี ดีปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 094-4958539
นายเดชา กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 084-3664895
นางศิราณี อินต๊ะปัญญา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 097-9184495
นายธาตรี วงศ์ราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 091-4865642
น.ส.ปาวิณี บัวเงิน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 086-4229428
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางธนัญญา จิตวงศนันท์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 089-2655693
นางสาวละอองดาว แสงศรีจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 084-0472080
นางกัลยา สิงห์เชาวกรกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทรศัพท์ : 092-4063437
นางสาวจิรนันท์ แก้วเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววิไลวรรณ เชื้อสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ่าเอกชัยวัฒน์ กัณทะวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพัชราภรณ์ ขันทะสีมา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
สิบเอกสมหมาย แสวงผล
นิติกรชำนาญการ
นางสาวธารทิพย์ ชาญชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สิบเอกจิราวุธ หัวนา
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
นางณภัชนันท์ หอมนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนพัฒน์ แสวงผล
พนักงานขับรถยนต์
นายประพันธ์ ธนะวัน
พนักงานขับรถยนต์
นายศรายุทธ ไกลถิ่น
พนักงานขับรถยนต์
นายวรรณรพ ทองใบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเป็นหนึ่ง แสงศรีจันทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวรพงศ์ อุ่นตาล
พนักงานดับเพลิง
นายจตุพงศ์ บุญรักษา
พนักงานดับเพลิง
นายอัครชัย กองมงคล
พนักงานดับเพลิง
นายพิชัย แสงศรีจันทร์
พนักงานดับเพลิง
นายพิทักษ์ กรรณิกา
คนงานตกแต่งสวน
นางกัญญารัตน์ โครงกาพย์
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสุพรรณี ดีปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 094-4958539
นางสาวชยานันท์ หอมจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวดาราวรรณ์ วงศ์หงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง
โทรศัพท์ : 088-2604585
นางรุ่งทิพย์ เด่นแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวธรินี สติราษฎร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติกุล เมืองแก่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวศศิโสม นันทะเสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
นายรัชวิทย์ ยะนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวคณิศร ศรีคำมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายประกิด ฟูเชื้อ
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายเดชา กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 084-3664895
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายอภิรักษ์ ตั้งเจียมศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศุภกิตติ์ แก้วเรียง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายเก่งกาจ อิ่นคำ
นายช่างโยธา
นายนิคม เมืองมูล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาววรวลัญช์ เขยสุข
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
account_box กองการศึกษา
นางศิราณี อินต๊ะปัญญา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 097-9184495
นายคนึง บัวเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
โทรศัพท์ : 061-5459897
นางอารีรัตน์ สุกุลทา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุภาวิดา ใจปัญธิ
ครู
นางศรัณย์พร ทำดี
ครู
นางจิรภา เจริญพร
ครู
นางสุพรรณ กลิ่นหอม
ครู
นางนภสร ดำแดงดี
ครู
นางอำพร ไกลถิ่น
ครู
นางสาววชิรภรณ์ โพคะรัตน์ศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยุวดี บัวหลวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกชกร โครงกาบ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริพร หายโศก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพลอยไพริน กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางมัลลิกา มณีทรายคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกานดา วงศ์ราษฎร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางศรีพร ใจเสาร์ดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์ฟอง จันทิมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกรรณิกา สมวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดา ธิต๊ะยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายธาตรี วงศ์ราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 091-4865642
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางญาดา ชุมนุมพร้อม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายประสิทธิ์ พรึ่งศรี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายชำนาญ ดำแดงดี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิเชียร สุนทรดี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายภิรเดช สร้อยสวิง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายเลื่อน ดำแดงดี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายขวัญชัย ธนะวัน
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
น.ส.ปาวิณี บัวเงิน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 086-4229428