messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางธนัญญา จิตวงศนันท์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-2655693
นางสาวละอองดาว แสงศรีจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 084-0472080
นางกัลยา สิงห์เชาวกรกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 092-4063437
นางสาวจิรนันท์ แก้วเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววิไลวรรณ เชื้อสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ่าเอกชัยวัฒน์ กัณทะวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพัชราภรณ์ ขันทะสีมา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
สิบเอกสมหมาย แสวงผล
นิติกรชำนาญการ
นางสาวธารทิพย์ ชาญชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สิบเอกจิราวุธ หัวนา
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
นางณภัชนันท์ หอมนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนพัฒน์ แสวงผล
พนักงานขับรถยนต์
นายประพันธ์ ธนะวัน
พนักงานขับรถยนต์
นายศรายุทธ ไกลถิ่น
พนักงานขับรถยนต์
นายวรรณรพ ทองใบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเป็นหนึ่ง แสงศรีจันทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวรพงศ์ อุ่นตาล
พนักงานดับเพลิง
นายจตุพงศ์ บุญรักษา
พนักงานดับเพลิง
นายอัครชัย กองมงคล
พนักงานดับเพลิง
นายพิชัย แสงศรีจันทร์
พนักงานดับเพลิง
นายพิทักษ์ กรรณิกา
คนงานตกแต่งสวน
นางกัญญารัตน์ โครงกาพย์
คนงานทั่วไป