messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
account_box กองช่าง
นายเดชา กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-3664895
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายอภิรักษ์ ตั้งเจียมศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศุภกิตติ์ แก้วเรือง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายเก่งกาจ อิ่นคำ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายนิคม เมืองมูล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาววรวลัญช์ เขยสุข
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ