เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder งานการเงินและบัญชี
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศ ฯ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศ ฯ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ ฯ งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศ ฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder ประชาสัมพันธ์ภาษี
insert_drive_file แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารแนะนำค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารการชำระภาษี
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศราคากลางการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4/65
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file รับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ 8
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file แบบ บก.01 และแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน โครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ร่างประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2