messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder งานนิติกร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview46
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview56
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
แบบรายงานผลการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44

folder งานทะเบียนและบัตร
ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview12
ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview28
ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview3
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.14
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview9

folder งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบคำร้องขอรับสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : pageview53
อัตราค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : pageview31
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview61
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารรภัยด้านพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview42
การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว"ขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย 2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22

folder งานบริหารทั่วไป
ประกาศฯ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview38
ประกาศฯ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview40
สรุปสถิติผู้มารับบริการและติดต่อ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview39
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง แผนการปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49

folder งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35
คู่มือพัฒนาบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview51
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview48
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview39

folder งานสังคมสงเคราะห์
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview45
หนังสือมอบอำนาจยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview78
แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview33
แบบเปลี่ยนเเปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview39
หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview30

folder งานแผนและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview40
กระบวนการจัดทำแผนดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview52
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงฝายชะลอน้ำ พร้อมวางท่อส่งน้ำ ลำน้ำห้วยสวด พื้นที่หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview52
ประกาศฯ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49