เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder งานนิติกร
insert_drive_file การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แบบรายงานผลการดำเนินการทางวินัย
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2

picture_as_pdf งานทะเบียนและบัตร
insert_drive_file ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1

picture_as_pdf งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
insert_drive_file แบบคำร้องขอรับสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : pageview1
photo อัตราค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารรภัยด้านพืช
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว"ขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย 2560
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2

picture_as_pdf งานธุรการ
insert_drive_file ประกาศฯ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศฯ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file สรุปสถิติผู้มารับบริการและติดต่อ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง แผนการปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder งานการเจ้าหน้าที่
insert_drive_file แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file คู่มือพัฒนาบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจฯ
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder งานสังคมสงเคราะห์
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจตลอดทั้งปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจชั่วคราว
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ดาวโหลดแบบฟอร์มมอบอำนาจ
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder งานนโยบายและแผน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo กระบวนการจัดทำแผนดำเนินงาน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงฝายชะลอน้ำ พร้อมวางท่อส่งน้ำ ลำน้ำห้วยสวด พื้นที่หมู่ 9
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศฯ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3