ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือนพฤษภาคม- ตุลาคม ๒๕๖๖)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง