ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) สำหรับ ศพด.และ รร. ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง