เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
info ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลฝายกวาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นั้น ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมดังกล่าว ขั้นตอนที่ 3 ระบุว่า การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีขั้นตอนดังนี้ ส่วนที่ 1 ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง 1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT โดยคำนึงถึง ความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT 2) ผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบวัด EIT ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด ส่วนที่ 2 ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล หน่วยประเมินดำเนินการวิเคราะห์ คัดเลือกและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยคำนึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักทางวิชาการ และมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัด EIT ของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวได้ด้วยตนเองโดยตรงที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th ดังนั้น เทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลฝายกวาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตาม QR Code ด้านล่างนี้) ซึ่งช่วงระยะเวลาการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของเทศบาลตำบลฝายกวาง คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อของเทศบาลตำบลฝายกวาง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) คือ แบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน ขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) มีดังต่อไปนี้ 1. นำมือถือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง 2. เมื่อสแกน QR Code ตามข้อ 1 แล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ปรากฏด้านล่าง และ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ในช่อง “ระบุหมายเลขโทรศัพท์” และ กดปุ่ม “รับรหัส OTP” ที่อยู่ด้านข้าง 3. นำรหัส OTP ได้รับในกล่องข้อความในมือถือ กรอกใส่ช่อง “ระบุรหัสยืนยัน” และ กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง เพื่อนำไปสู่หน้าต่างสำหรับตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) หมายเหตุ: แหล่งที่มาของ QR Code จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก